Aqua Nishihara ร่วมจัดนิทรรศการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน”

วันที่ 9 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม (อว.) โดยบริษัท อาควา นิชิฮาร่าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน” ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และแนวทางการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร

คพ. ได้ลงสำรวจพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่แม่น้ำท่าจีนพบว่าแม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่พบมาจากการระบายน้ำเสียจากภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าว โดย คพ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1.การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย
2.การลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
3.การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
4.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
5.การสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีน เป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และยังส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย

โครงการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการน้ำและขยะที่ยั่งยืน”

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วม โครงการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการน้ำและขยะที่ยั่งยืน”
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองไม้แดง
โดยบรรยายวิชาการ เรื่อง “การจัดการขยะตามหลัก ๓Rs” และเรื่อง “น้ำเสียจากชุมชน” โดยวิทยากร จาก บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

เพื่อร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ร่วมโครงการ ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมโครงการ “ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ณ บริเวณคลองเกลือ ต.หนองไม้แดง จ.ชลบุรี