Career : ร่วมงานกับเรา

(Update : 12 มีนาคม 2564)

————————————————————————————————————————————————————————

1.ตำแหน่ง Technical Service

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
– ติดตั้งเครื่องจักร
– ซ่อมเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง
– สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือค้างคืนต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
– สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

————————————————————————————————————————————————————————

2.ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลการวางบิล-รับเช็ค นำเงินเข้าธนาคาร บันทึกบัญชีรับชำระหนี้
– ดูแลการให้เครดิตลูกค้า และการควบคุมติดตามหนี้
– จัดทำประมาณการ cashflow รับ
– ทำจ่าย CT และค่า commission
– ทำรายงานเกี่ยวกับการรับชำระ, รายงาน Aging ลูกหนี้ และรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– อายุ 30-40 ปี / ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้ Excel ได้ในระดับดี
– สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในได้เป็นอยางดี

————————————————————————————————————————————————————————

3. ตำแหน่ง Technical & Marketing Advisor จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ขายสินค้าระบบบำบัดน้ำเสีย
– ติดต่อลูกค้าประสานงานจนจบกระบวนการขายสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-สุขาภิบาล
– มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย มีใจรักงานบริการ
– มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี สม่ำเสมอ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

————————————————————————————————————————————————————————

4.ตำแหน่ง Electrical Design Technician (ประจำโรงงานอยุธยา) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ออกแบบวงจรไฟฟ้า และทำแบบผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
– ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า
– ควบคุมเอกสารการออกแบบและ Drawing ตู้ควบคุมไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้านการออกแบบ การผลิต และการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า
– มีความสามารถในการออกแบบวงจรไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
– สามารถออกแบบโปรแกรม PLC ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานอยุธยาได้

————————————————————————————————————————————————————————

5.ตำแหน่ง Technician (ประจำโรงงานอยุธยา) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดำเนินการผลิต ติดตั้ง แม่พิมพ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์
– ดำเนินการบำรุงรักษา PM/BM แม่พิมพ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– การศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขา ช่างเชื่อม ช่างเครื่องกล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานเชื่อม งานกลึง งานไส กัด เจาะได้
– ผ่านการอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานอยุธยาได้

————————————————————————————————————————————————————————