Career : ร่วมงานกับเรา

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง ช่างบริการ (update 17 ก.ค. 63)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– ติดตั้งเครื่องจักร

– ซ่อมเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่าง

– สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือค้างคืนต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

– สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (update 17 ก.ค. 63)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

– วางแผนการวางบิล/รับเช็ค

– ติดตามเร่งรัดหนี้

– จัดทำรายงานด้านการติดตามหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

– มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel

– มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี

– สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง

– มีความสามารถและสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (Civil Design Engineer)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

ออกแบบงานโยธา โครงสร้าง งานดิน งานถนน งานคอนกรีต เหล็ก

จัดทำระบบการคำนวณ และการประเมินราคา (เน้นงานออกแบบเป็นหลัก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท สาขาวิศวกรรมโยธา

3. มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ และ ควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

4. สามารถออกแบบงานโยธา โครงสร้าง งานดิน งานถนน งานคอนกรีต เหล็ก

5. มีความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างและบริหารงานโครงการ

6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

7. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD ได้

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง วิศวกรสนาม (Site Engineer)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งได้

วางแผนในการสั่งวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ ตามแผนงานได้

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนได้

ถอดปริมาณ จัดทำต้นทุน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประปาได้

4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และ Microsoft Office ได้

5. มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน การประสานงาน การเจรจาต่อรองวิเคราะห์ปัญหาได้ดี

6. สามารถประจำหน่วยงานทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการจัดสรร)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

เสนอขายถัง & อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียให้กับโครงการจัดสรร

ประสานงานขายกับหน่วยงานภายใน และภายนอก

จัดทำเอกสารเสนอขาย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี

2. ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

3. มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว และสุภาพ มีใจรักในงานขาย

4. ประสบการณ์งานขาย 0-2 ปี

5. หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้ากับโครงการจัดสรร จะได้รับพิจารณาพิเศษ

6. มีรถยนต์ส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับขี่

7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง Sr.Project Sales Engineer (ขายงานโครงการ)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

ประสานงานการขายโครงการ

วางกลยุทธ์การขาย และบริหารทีมงาน

ออกแบบระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย

บริหารจัดการควบคุมงบประมาณ และยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ และสามารถออกแบบระบบบำบัดน้ำดี และน้ำเสียได้

4. สามารถวางกลยุทธ์การขายและบริหารจัดการทีมงานขายโครงการได้

5. บริหารจัดการควบคุมงบประมาณและยอดขาย

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย / Sales

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถังบำบัดและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

แนะนำให้ความรู้ผลิตภัณฑ์และด้านเทคนิคเบื้องต้น

ติดตามและประสานงานทั้งภายในภายนอก

ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี

2. ระดับการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีทุกสาขา

3. ประสบการณ์งานขาย 0-2 ปี

4. มีบุคลิกดี สุภาพ มีความกระตือรือร้นและรักในงานบริการ

5. หากมีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียมาก่อนจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

วิเคราะห์ทางการเงิน

ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะซึ่งมีผลกับการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กร

จัดทำงบประมาณนำเสนอฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป

2. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูกว่า สาขาบัญชี, การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน 3 ปี ขึ้นไป

4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

5. สามารถประสานงาน สื่อสาร ให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

ควบคุม ดูแลช่างและผู้รับเหมาในงานซ่อมแซมท่อ, ปั๊มน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ท่อ, เครื่องจักร และปั๊มน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำประปา

ซ่อมแซม แก้ไข ท่อ, ปั๊มน้ำ เบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้

เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลระบบบำบัด ในงานติดตั้ง แก้ไข ท่อ, เครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี

2. การศึกษาระดับ ปวช./ ปวส. สาขาเครื่องกล, ช่างยนต์, อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ, งานระบบน้ำเสีย และน้ำประปา 1-3 ปี

4. มีความรู้ด้านการติดตั้ง ซ่อมแซมท่อน้ำ งานน้ำเสียและน้ำประปา

5. มีความรู้ด้านการติดตั้ง ซ่อมแซมปั๊มน้ำ

6. มีความรู้ด้านการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสียและงานประปา

7. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัด และขับรถยนต์ได้

8. หากมีความรู้ด้านงานไฟฟ้า งานซ่อมมอเตอร์ และตู้ควบคุมไฟฟ้า จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง Information & Technology Officer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบ Web Application

สนับสนุน ชี้แจงการทำงานให้กับ User ในระบบ Web Application ต่างๆ

– Support และสนับสนุนระบบงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สารสนเทศ หรือสาขาใกล้เคียง

3. มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP , HTML , CSS , Bootstrap

4. Javascipt , Jquery , Ajax

5. มีความรู้ทางด้าน Database และ SQL 2012 ขึ้นไป

6. มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Andriod application จะพิจารณาพิเศษ

7. พัฒนาระบบ App Mobile ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรและระบบควบคุม PLC ในระบบบำบัดน้ำเสีย

จัดทำ Log Sheet, รายงาน, วางแผน PM อุปกรณ์เครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ ชาย อายุ 20-40 ปี

2. วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือใกล้เคียง

3. มีความรู้ด้านตู้ไฟฟ้า และวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

4. มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง, ตู้ไฟ MDB, MCC

5. สามารถทำงานเป็นกะได้ในกรณีฉุกเฉิน Test run วันหยุด

6. มีความรู้พื้นฐาน PLC Control

————————————————————————————————————————————————————————

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริการ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

ทำงานบริการลูกค้า

แนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ควบคุมการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ฝึกอบรมการดูแลและการใช้งานถังบำบัดน้ำเสีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ปวช. / ปวส. ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า ก่อสร้าง, ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดและพักค้างแรมได้

5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่

6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

————————————————————————————————————————————————————————