Aqua Nishihara ร่วมจัดนิทรรศการ “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน”

วันที่ 9 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม (อว.) โดยบริษัท อาควา นิชิฮาร่าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน” ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และแนวทางการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร

คพ. ได้ลงสำรวจพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่แม่น้ำท่าจีนพบว่าแม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่พบมาจากการระบายน้ำเสียจากภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าว โดย คพ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1.การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย
2.การลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
3.การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
4.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
5.การสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีน เป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และยังส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย

Posted in News.