กลุ่มอมตะ จับมือร่วมพันธมิตรท้องถิ่นผุดแผนจัดการน้ำ-ขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ภายใต้โครงการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ 8 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง,บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ,บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ,บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เทสท์ เทค จำกัด ณ อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและขยะภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เผยว่ากลุ่มอมตะ มีแนวความคิดในการบริหารจัดการน้ำเสียและขยะทั้งภายในและนอกนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ ดูแลฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังเล็งเห็นงผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน, พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งนำมาสู่การเกิดปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ำและการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งการจัดการผลกระทบดังกล่าวจึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ด้าน นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและขยะให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่พาณิชยกรรม เช่น ตลาดนัด ,หอพัก ,ห้องเช่าและร้านอาหาร โดยจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาคลองภายในพื้นที่ของเทศบาลฯ เพื่อขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะต่อไป

Posted in Uncategorized @th.