ถังกรองไร้อากาศ AQUA FILTER (AF)
เป็น secondary treatment ที่มักออกแบบให้ต่อจากถัง septic ระบบภายในออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีการเติมอากาศ

ถังกรองไร้อากาศ AQUA FILTER (AF) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขการประหยัดพลังงานสูงสุด สามารถบำบัดน้ำเสียจากทุกส่วนของอาคาร ทั้งน้ำเสียจากส้วมที่ผ่านถังเกรอะ AQUA SEPTIC ไปจนถึงน้ำทิ้งจากส่วนอื่นๆ ของอาคาร เมื่อน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้น้ำทิ้งคุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน

ติดตั้งง่าย สะดวก และประหยัดเวลา

• ใช้หลักการทำงาน Up-Flow Anaerobic Filter Bed

• ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตราฐานน้ำทิ้ง

• ได้รับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001

รายละเอียดเพิ่มเติม

AQUA FILTER (AF)
ถังกรองไร้อากาศ AQUA FILTER สำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารชนิดถังแยกมีตัวกลางพลาสติกซึ่งเป็นแหล่งอาศัยเจริญเติบโตของแบคทีเรียจำนวนมาก แบคทีเรียเหล่านี้จะทำการย่อยสลายอินทรีย์สารต่างๆ ที่อยู่ในน้ำเสียให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ(Methane) และน้ำภายในถังประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 โซน คือโซนตะกอน เป็นส่วนกักตะกอน Active Cell ซึ่งเป็นเซลล์ของแบคทีเรียที่แข็งแรงทำให้เกิดกระบวนการหมักย่อยสลายอินทรีย์สารที่ปะปนมากับน้ำเสียทั้งในรูปของสารละลายและตะกอนแขวนลอยก่อนที่จะผ่า่นไปยังโซนบำบัด