AQUA BIO COMPACT (ABC)
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเติมอากาศ ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ประกอบด้วยส่วนแยกกากตะกอน ส่วนกรองไร้อากาศ และส่วนเติมอากาศ ตัวถังผลิตจากโพลีเอททิลีนเสริมแรง มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำให้ค่า BOD<= 20 mg/l และ SS<= 30 mg/l ระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมสำหรับน้ำเสียจากอาคารขนาดเล็ก อาคารสำนักงานหรืออาคารที่มีน้ำเสีย 10-40 cum/day

AQUA BIO COMPACT (ABC)

ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยเฉพาะเพื่อให้ได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนระดับ ก ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการบำบัด และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการควบคุมรักษา และเป็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ประหยัดพลังงาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั่วไป


 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Aqua Bio Compact Series

ระบบบำบัดน้ำเสีย AQUA BIO COMPACT (ABC) อาศัยกระบวนการบำบัดทางชีวภาพด้วยกระบวนการบำบัด 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เพื่อลดมวลสารแขวนลอย ตะกอนหนัก และตะกอนเบาที่ปะปนมากับน้ำเสีย ขั้นตอนที่ 2 : เป็นกระบวนการบำบัดแบบกรองไร้อากาศ ซึ่งมีตัวกลางพลาสติก ในส่วนนี้ทำหน้าที่ดักมวลสารจุลชีพไว้ในถังให้ได้นานที่สุด เพื่อการย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 : เป็นกระบวนการย่อยสลายแบบใช้อากาศ ที่มีจุลินทรีย์เกาะติดบนตัวกลางแขวนลอย ในส่วนเติมอากาศ (Fixed Film Aeration) น้ำเสียยิ่งสัมผัสกับจุลินทรีย์ที่ผิวตัวกลางพลาสติกนานเท่าไหร่น้ำทิ้งก็จะมีคุณภาพดีมากขึ้นเท่านั้น และเพื่อความมั่นใจก่อนระบายทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะไหลผ่านส่วนเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนปล่อยน้ำทิ้ง สู่ลำรางสาธารณะหรือท่อระบายน้ำ
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua รุ่นยอดนิยม ที่ออกแบบเพื่อบำบัดน้ำเสียจากอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ รองรับปริมาณน้ำเสียชุมชน