Company History

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทของประเทศไทย คือ บริษัท อีโคเน็ต คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ กลุ่มบริษัท นิชิฮาร่า จากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1996 จนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปี

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่นน จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านการจัดการน้ำ น้ำเสีย และการใช้ของเสียให้เกิดประโยชน์โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดน้ำเสียสาธารณะขนาดใหญ่ ในระดับเทศบาลจนถึงระดับกรุงเทพมหานคร การนําน้ำเสียและของเสียอินทรีย์จาก โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตผลทางการเกษตร เช่น น้ำตาล แป้งมันสําปะหลัง ปาล์ม ยาง เป็นต้น มาผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตน้ำหมุนเวียน (Recycle water)

2525 : เริ่มต้นจัดตั้งขึ้นด้วยกลุ่มของวิศวกรมืออาชีพและประสบการณ์สูง และจดทะเบียนก่อสร้าง บริษัท “พีระมิดก่อสร้าง จำกัด "

2529 : ขยายธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและจัดตั้ง บริษัท วิศวกรรมชื่อ “บริษัท อาควาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด " โดยมีธุรกิจหลักคือออกแบบ ให้คำปรึกษา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาคารสูง

2534 : หลังจากที่ได้รับประสบการณ์ ในการออกแบบและดำเนินการบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานขนาดใหญ่แล้ว เราจึงได้ขยายระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยการพัฒนาระบบภายใต้แบรนด์ “AQUA" และจัดตั้งบริษัท ใหม่ “บริษัท อควาซิสเต็มส์ จำกัด" ขยายธุรกิจใหม่เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาน้ำและน้ำเสีย

2540 : บริษัท ร่วมทุนกับ Nishihara Group ประเทศญี่ปุ่นและจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนชื่อ “AQUA NISHIHARA CORPORATION LIMITED" ซึ่งทำธุรกิจเพื่อช่วยในการหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาในการบำบัดน้ำ และน้ำเสียด้วยวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด

2544 : ดำเนินกิจการไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ลาว กัมพูชา พม่า สิงคโปร์ ซูดาน อินโดนีเซีย เวียดนามเป็นต้น

ข้อมูลบริษัท
ก่อตั้ง : ปี 2539
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000.- บาท
บุคคลากร : 287 คน

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 202/12 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงงาน
115 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (นิคมสหรัตนนคร) ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

       

Vision = Quality policy

Purpose (ปณิธาน)
พัฒนาการให้บริการ ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี

Vision (วิสัยทัศน์)
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจที่สุดในประเทศไทย

Strategy (กลยุทธ์)
1.ทำให้ผู้คนรู้จัก & ยอมรับอย่างเป็นฝ่ายรุก
ST-1.1 ทำตัวเป็นสื่อ เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ST-1.2 ทำตัวให้เป็นองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.เปิดโอกาสให้ต้นกล้า ได้เติบโตในการทำสิ่งใหม่

Mission

1. พัฒนาเทคโนโลยีด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐ
และพันธมิตรต่างประเทศให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. พัฒนา รักษาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยเน้นหลักวิศวกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

3. สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทพัฒนาเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างบรรยากาศ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการของเรา

2525

กลุ่มวิศวกรร่วมกันก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ
"ปิรามิด คอนสตรัคชั่น" ดำเนินธุรกิจ ออกแบบก่อสร้างบ้านพักอาคารโรงงาน และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

Image is not available

2531

เริ่มก้าวเข้าสู่งานด้านสุขาภิบาล สั่งสมประสบการณ์
ทั้งทางธุรกิจและวิชาการในสายงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงจัดตั้งบริษัท "ปิรามิด อาควา ซีสเต็มส์" ขึ้นเพื่อดำเนินงานในสายงานสุขาภิบาล ออกแบบและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และได้สร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย

Image is not available

2534

จัดตั้งเป็นบริษัท "อาควา ซีสเต็มส์" และ "อาควาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด" วัตถุประสงค์ที่จะทำงานออกแบบ ก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีทีมงานวิศวกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Image is not available

2537

ก่อตั้งบริษัทอีโคเน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับตัวแทนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จากต่างประเทศ

Image is not available

2539

บริษัท อาควา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท นิชิฮาร่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานระบบบำบัดน้ำเสียมากว่า 100 ปี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาควา นิชิฮาร่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Image is not available

2541

กลุ่มบริษัทอาควาทั้งหมด ได้ร่วมทุนจดทะเบียนเพิ่มกับบริษัท นิชิฮาร่า จำกัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาควานิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จนถึงปัจจุบัน

Image is not available
1
2
3
4
5
6