บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (Maintenance Services)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Aqua Nishihara ได้ดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

มามากกว่า 30 ปี ทางเราจึงได้พัฒนาบริการด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้การจัดการด้านคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย ไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีการดูแลอุปกรณ์ในระบบบำบัดทุกเดือนหรือทุกปี เพื่อตรวจสภาพของอุปกรณ์ในระบบบำบัดว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่ง จะช่วยลดความเสี่ยงของโอกาสการเกิดอุปกรณ์เสียหาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการด้าน Start up และ Operate ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดการให้บริการ
1. บริการตรวจสอบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ปั๊มสูบน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ ปั๊มสูบตะกอน ปั๊มเติมเคมี pH Controller

2. บริการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือเครื่องวัดต่างๆที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น pH Controller ,TDS Meter เป็นต้น
งาน Start up และ งาน Operate ระบบบำบัดน้ำเสียโดยทาง Aqua Nishihara มีทีมงานบุคลากรคุณภาพ และประสบการณ์ ที่มีความสามารถเข้าไป Operate ระบบภายในทุกพื้นที่ทำงาน

3. งานทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย และ งานในพื้นที่อับอากาศโดยมีใบอนุญาตบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ผู้อนุญาต , ผู้ควบคุม , ผู้ช่วยเหลือ , ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือที่เหมาะสมได้มาตรฐานในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
งานดูดและกำจัดกากตะกอนน้ำเสีย ด้วยวิธีการกำจัดที่เหมาะสมพร้อมระบบขนส่งตะกอนของเสียที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการงานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบต่างๆ รวมถึงระบบบำบัดแบบ Septic Tank เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

4. งานแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบบำบัดที่ติดตั้งตามโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์

ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย