OIL INTERCEPTOR : เครื่องดักน้ำมัน

ThaiEnglish

หลักการทำงาน
การทิ้งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อ
สภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก Saint Dizier Oil Interceptor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดัก
น้ำมันที่ปะปนมากับน้ำเสีย ณ.จุดกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องดักน้ำมันได้รับ
การออกแบบให้มีส่วนดักเศษขยะหรือตะกอนที่ปะปนมากับน้ำเสียออกเพื่อไม่ให้เกิดผล
กระทบกับการทำงานของระบบและ ยังมีอุปกรณ์เสริม่ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำ
เข้าสู่ระบบเพื่อไม่ให้น้ำมันที่ปนเปื้อนมาไหลออกจากระบบอันเนื่องจากสาเหตุของอัตรา
การไหลที่มากเกินไป และยังประกอบด้วย อุปกรณ์ Honey Comb Filter ที่ช่วยให้เกิด
การแยกตัวของน้ำมันออกจากน้ำที่มีขนาดเล็กและทรงประสิทธิภาพ ทำให้น้ำมันแยกตัว
ออกจากน้ำ และลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อรอการนำออกไปกำจัดในขั้นตอนต่อไป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.บำรุงรักษาง่ายและสามารถถอกชิ้นส่วนมากทำความสะอาดสะดวก
2.การทำงานไม่ยุ่งยากซัมซ้อนทำให้ไม่ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญควบุคุม
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผ่านการทดสอบมาตราฐานจากประเทศฝรั่งเศส
4.มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทั้งตั้งบนพื้นหรือฝังใต้ดิน

How does it work.
The direct and indirect discharge of oily wastewater into the natural waterways has a disastrous impact on the environment. The solution is to trap the oil pollution at source with proper devices . The Saint Dizier oil interceptors incorporate a sludge trap and can also be designed to include a flow rate controller upstream of the device to ensure no accidental discharge of oil during periods of excessive wastewater flow. The appliance combines the functions of a sludge trap and oil interceptor. It is equipped with a lamellar honeycomb cell which promotes coalescence of hydrocarbons with its large active surface. The appliance contains a deflector, a detachable bar screen, a detachable lamellar honeycomb cell and a stainless steel automatic blocking device.

Possibilities of use
1. Petrol stations
2. Oil distribution depots
3. Carwash bays
4. Service and repair work shops
5. Car parks, etc

Advantage
Maintenance is simplified by the fact that all parts are easily accessible and removable.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ThaiEnglish

หลักการทำงาน
การทิ้งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก
Saint Dizier Oil Interceptor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดักน้ำมันที่ปะปนมากับน้ำเสีย ณ.จุดกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นเครื่องดักน้ำมันได้รับการออกแบบให้มีส่วนดักเศษขยะหรือตะกอนที่ปะปนมากับน้ำเสียออกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับการทำงานของระบบและ ยังมีอุปกรณ์เสริม่ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำเข้าสู่ระบบเพื่อไม่ให้น้ำมันที่ปนเปื้อนมา
ไหลออกจากระบบอันเนื่องจากสาเหตุของอัตราการไหลที่มากเกินไป และยังประกอบด้วย อุปกรณ์ Honey Comb Filter
ที่ช่วยให้เกิดการแยกตัวของน้ำมันออกจากน้ำที่มีขนาดเล็กและทรงประสิทธิภาพ ทำให้น้ำมันแยกตัวออกจากน้ำ และลอย
ขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อรอการนำออกไปกำจัดในขั้นตอนต่อไป

ส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย
1.อุปกรณ์ช่วยลดความเร็วของน้ำ (Deflector)
2.ตะแกรงดักเศษขยะ (Bar Screen)
3.อุปกรณ์การกรองแยกน้ำมัน (Honey Comb Filter)
4.อุปกรณ์ป้องกันน้ำมันไหลออกจากระบบอัตโนมัติ (Automatic Blocking Device)

ลักษณะการใช้งาน
1.สถานนีบริการน้ำมัน
2.คลังขนถ่านหรือเก็บน้ำมัน
3.สถานีล้างเครื่องจักรเครื่องยนต์
4.หน่วยบริการซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องยนต์
5.สถานที่จอดรถ
6.อู่ต่อเรือ
7.โรงผลิตกระแสไฟฟ้า

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.บำรุงรักษาง่ายและสามารถถอกชิ้นส่วนมากทำความสะอาดสะดวก
2.การทำงานไม่ยุ่งยากซัมซ้อนทำให้ไม่ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญควบุคุม
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผ่านการทดสอบมาตราฐานจากประเทศฝรั่งเศส
4.มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทั้งตั้งบนพื้นหรือฝังใต้ดิน

How does it work.
The direct and indirect discharge of oily wastewater into the natural waterways has a disastrous impact on the environment. The solution is to trap the oil pollution at source with proper devices . The Saint Dizier oil interceptors incorporate a sludge trap and can also be designed to include a flow rate controller upstream of the device to ensure no accidental discharge of oil during periods of excessive wastewater flow. The appliance combines the functions of a sludge trap and oil interceptor. It is equipped with a lamellar honeycomb cell which promotes coalescence of hydrocarbons with its large active surface. The appliance contains a deflector, a detachable bar screen, a detachable lamellar honeycomb cell and a stainless steel automatic blocking device.

Possibilities of use
1. Petrol stations
2. Oil distribution depots
3. Carwash bays
4. Service and repair work shops
4. Car parks, etc

Advantage
Maintenance is simplified by the fact that all parts are easily accessible and removable.