แผ่นช่วยตกตะกอนแบบ Tube Settler

ThaiEnglish

แผ่นช่วยตกตะกอนแบบ Tube Settler

หลักการทำงาน
ถังตกตะกอนแบบดั้งเดิมมีโครงสร้างทีมีขนาดใหญ่ใช้พื้นที่มาก และต้องลงทุนในการก่อสร้างสูง MM Aqua’ s TUBEdek เป็นแผ่นช่วยตกตะกอนผลิตจากวัสดุ PVC ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตกตะกอนของสารแขวนลอยในน้ำ โดยการเพิ่มพื้นทีในการตกตะกอนของถังตกตะกอนโดยใช้แผ่นเอียง ซึ่งประกอบมีลักษณะเป็นท่อทรงแปดเหลี่ยม TUBEdek นี้จะช่วยในการประหยัดการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพของถังตกตะกอน และสามารถติดตั้งได้ทั้งบ่อตกตะกอนที่สร้างใหม่หรือปรับปรุงบ่อตกตะกอนเก่า

ลักษณะการใช้งาน
1.ใช้ในอุตสหกรรมการผลิตน้ำ ช่วยในการตกตะกอนนภายในถังตก
2.สามารถใช้ได้ในถ้งตกตะกอนทั้งแบบระยะแรกและระยะที่สอง
3.สามารถติดตั้งอยู่เหนือชั้นของตะกอนภายในถังตกตะกอนของระบบย่อยตะกอนแบบไร้อากาศ เพื่อที่จะทำการกำจัดตะกอนจาก ระบบย่อยตะกอน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของถังตกตะกอนช่วยลดภาระของถังตกตะกอน สามารถรับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าโดยไม่กระทบคุณภาพของน้ำ
2.สามารถลดขนาดของถังตกตะกอนที่จะทำการสร้างใหม่ได้ ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และเนื้อที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำ

Tube Settler

How does it works?
Traditional Sedimentation Tank or clarifers are large structures occupying much valuable space on site and are perceived as high investment cost items. Attacking the very crux of this problem, MM Aqua’ s TUBEdek is a PVC tube settler which offers enhanced capacity for settling suspended solids, in a fractional area. Using Munters technology, TUBEdek provides the most economical way of improving clarifier performance in a variety of municipal, industrial and wastewater applications. TUBEdek can be installed within settling tanks, both existing and new.

Possibilitis of use
1.TUBEdek FS 41.50 provides effective settling in potable and industrial water treatment pants, to settle chemically treated water in the clarification stage.
2.TUBEdek may be widely applied in the field of wastewater treatment plants to provide effective settling at primary and secondary stages.
3.TUBEdek is placed above the Sludge Blanket in the clarification zone of the anaerobic digestor to remove solids from digested wastel.

Principle Advantages
1. When fitting TUBEdek to an existing clarifier, the suspended solids concentration in the effluent is greatly reduced. The improved settling environment means that the flow can be increased significantly while still achieving excellent results.
2. In a new clarifier design, the use of TUBEdek can reduce the crosssectional area of the tank substantially, hence reducing civil costs and minimizing space requirements, while still maintaining a high quality effuent.

รายละเอียดเพิ่มเติม