ถังเติมอากาศ AQUA BIOFILM (ABF)
อาศัยหลักการทำงานแบบ Fluidise moving bed เพื่อสร้างจุลินทรีย์ใหม่อย่างเสถียร ใช้เป็น Secondary treatment ที่มีประสิทธิภาพ และออกแบบให้ต่อจาก Septic tank มีขนาดตั้งแต่ 1,000-6,000 ลิตร

ถังกรองชนิดเติมอากาศ AQUA BIOFILM คือถังบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของที่พักอาศัย หรือน้ำเสียชุมชนจากแหล่งอื่นๆ โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโต จุลินทรีย์ดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในช่องว่างของตัวกลางพลาสติก และยึดเกาะที่ผิวของตัวกลางในรูปของเมือกจุลินทรีย์ซึ่งย่อยสลายสิ่งสกปรกที่ผ่านมา เป็นผลให้ปริมาณมวลสารต่างๆ โดยเฉพาะค่าความสกปรกในรูป BOD และของแข็งแขวนลอยต่างๆ ลดปริมาณลง กลายเป็นน้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน สามารถระบายลงสู่ท่อระบาย หรือลำรางสาธารณะได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม การให้ออกซิเจนแก่ระบบ กระทำโดยการเติมอากาศ จ่ายไปตามท่อลมและกระจายไปยังท่อเติมอากาศในถังเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนแก่ระบบ

• ติดตั้งง่าย สะดวก และประหยัดเวลา

• ทำงานแบบ Fluidize moving bed*

• ได้รับรองมาตรฐานการทำงานตาม ISO9001

*ทำให้ media ภายในมีการเคลื่อนตัวเพื่อสลัดคราบจุลินทรีย์เก่าและสร้างจุลินทรีย์ใหม่ขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

AQUA BIOFILM (ABF)
ถังกรองชนิดเติมอากาศ AQUA BIOFILM เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย FIXED-FILM โดยอาศัยหลักการทำงานแบบ Fluidize moving bed เป็นการสร้างจุลินทรีย์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ และเลือกใช้ Low Organic loading ซึ่งเป็นการออกแบบให้คราบจุลินทรีย์ที่หลุดออกมามีจำนวนน้อย