บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองระบบงานวิเคราะห์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใบอนุญาต
มอก. 17025-2561 (ISO / IEC 17025 : 2017) ตามหมายเลขการรับรองที่
ทดสอบ 1187 และได้จดทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมใบอนุญาตเลขที่ ว-321 ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า
ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นยำ ได้มาตรฐาน นอกจากนั้น
ยังมีการทำวิจัยพัฒนา และค้นคว้าเพื่อปรับปรุงสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า

The company has registered standard laboratory and
was granted certificate of accreditation for testing
( in wastewater analysis) from the Bureau of Thai
Industrial Standards Institute, Ministry of Industry,
TIS license 17025-2561 (ISO / IEC 17025: 2017)
Accreditation No. Testing 1187 and certified laboratory
registered No. ว-321 with the Department of Industrial
Works, to ensure in accurate analysis results and standard.
In addition, there is also research and development
to improve products to meet the standards and
customer needs.

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดยกองจัดการคุณภาพน้ำ ได้ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดทำคู่มือแนวทางการรับรอง “ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” เพื่อจูงใจผู้ผลิตถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ขอรับการรับรองฉลากดังกล่าว รวมทั้งการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด คณะผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าตรวจประเมินสถานที่ โดยมีข้อสังเกตให้บริษัทปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ ซึ่งได้เห็นชอบให้เริ่มดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ต่อมาได้รับอนุมัติให้เป็นสถานที่ทดสอบ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 และเริ่มดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566

“ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง” เป็นหนึ่งในฉลากทางเลือกที่ผู้ผลิตสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานสำหรับถังบำบัดน้ำเสีย และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในอนาคตเป็นได้อย่างดี

บริการตรวจวิเคราะห์
บริการตรวจวัดคุณน้ำดีและน้ำเสียโดยร่วมมือกับห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการนำข้อมูลไปปรับแก้ไขระบบ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบน้ำ
• ตรวจวัดคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย
• ตรวจวัดคุณภาพกากของเสีย

Analysis service
Water and wastewater quality testing services in collaboration with analytical laboratories that are registered with the Department of Industrial Works. With expertise And experience To facilitate the customers to use the information to adjust the system To be more accurate and effective

Water System
• Measure water and wastewater quality.
• Measure the quality of waste

บริการให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดการด้านคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย โดยทีมบุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมดูแลให้คำปรึกษา รวมถึงดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย นอกเหนือจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยผู้ควบคุมระบบบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในทุกรูปแบบอุตสาหกรรมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านคุณภาพน้ำ โดยทีมบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมมากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกปัญหา เพื่อให้การจัดการด้านคุณภาพน้ำได้ตรงตามค่ามาตราฐานน้ำทิ้ง ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มค่า

Consulting service
Regarding the management of water quality and wastewater By a team of environmental personnel with experience Complete with providing advice Including acting as a supervisor of wastewater treatment systems In addition to this, water quality analysis services are also provided. With treatment system controllers with expertise in all forms of industry, consulting services regarding water quality management By a team of environmental personnel with a lot of experience in many industries Specialized in Covering all problems To enable water quality management to meet effluent standards Legally and worthwhile

บริการงานตรวจสอบและวิเคราะห์
Automatic Methane Potential Test System (AMPTS) II

บริการวิเคราะห์และทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิจัย บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติศักยภาพในการผลิตมีเทนจากชีวมวลที่ต้องการ ตลอดจนถึงงานออกแบบระบบเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ด้วยความพร้อมในด้านเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยและแม่นยำในการวิเคราะห์ด้วยระบบ Automatic Methane Potential Test System (AMPTS II)

ในสถานการณ์ที่พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันดีดตัวสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องสร้างพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง พลังงานทดแทนจากชีวมวลหรือก๊าซชีวภาพ คือเป้าหมายที่สำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนในอนาคต การศึกษาศักยภาพชีวมวลในการผลิตก๊าซชีวภาพได้จริง (Real Potential) จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายหรือส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน

ประโยชน์และความสำคัญ

 • เพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ชีวมวลหรือวัสดุหมักร่วม
 • ลดต้นทุนของการผลิตก๊าซชีวภาพ
 • ลดต้นทุนการใช้พลังงงานไฟฟ้า

ขอบเขตการทดลอง

 1. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำเสีย ก่อนและหลังจากการเติมวัสดุหมักร่วม  โดยวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของสภาวะที่ดี ที่สุด (optimum condition)  หลังจากการกระบวนการหมักร่วมเปรียบเทียบกับน้ำเสียเริ่มต้น
 2. นำน้ำเสีย ชีวมวลหรือวัสดุหมักร่วม และตะกอนมาทำการทดลองหาศักยภาพในการผลิตมีเทน (Biochemical Methane Potential: BMP) เพื่อหาชนิดของชีวมวลและอัตราส่วนที่เหมาะสมกับน้ำเสียนั้นๆ เพื่อทำให้ได้ค่าประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด
 3. ใช้แบบจำลอง Modified Gompertz model (MGM) และค่าในการคำนวณการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ชีวมวลหรือวัสดุหมักร่วม
 4. นำอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการ design และออกแบบระบบที่เหมาะสมกับชีวมวล และตรงความต้องการลูกค้า

บริการวิเคราะห์และทดสอบ เพื่อหาวิธีเหมาะสมพร้อมประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ pre-treatment น้ำเสีย ชีวมวลหรือวัสดุหมักร่วม เปรียบเทียบด้วย สามารถทำได้สามวิธี
1. วิธีทางกายภาพ (Physical pretreatment) เช่น การใช้แรงทางกล การใช้ความร้อน เป็นต้น
2. วิธีการทางเคมี (Chemical pretreatment) เช่น Alkali pretreatment
3. วิธีการทางชีวภาพ (Biological pretreatment) ทางบริษัทมีจุลินทรีย์และ เอนไซม์ภายใต้เครื่องหมายการค้า  AQUA-M, AQUA-SEM และ Citadel Biocat

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

 1. น้ำเสียชีวมวลหรือวัสดุหมักร่วมที่ต้องการทดสอบ

Solid form       ปริมาณ   10   กิโลกรัม
Liquid form     ปริมาตร 20    ลิตร

 1. Seed sludge ปริมาตร 20 ลิตร

พารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

รายงานการวิเคราะห์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 1. ค่าพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด (ดังตารางพารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี)
 2. ศักยภาพในการผลิตก๊าซมีเทน (BMP) ในรูปแบบของปริมาณมีเทนสูงสุดที่ผลิตได้ต่อกรัมของกรดไขมันระเหยง่าย (ml CH4/gVS substrate)
 3. อธิบายการผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวลโดยใช้ ผลผลิตมีเทนสะสมที่เกิดขึ้นจากการทดลองสมการปฏิกิริยา FIRST ORDER REACTION

บริการค่าเดินทางสำหรับเก็บตัวอย่าง

1 สำหรับค่าเดินทาง หากลูกค้าต้องการให้อาควาไปรับตัวอย่าง

-ภายในกรุงเทพไม่คิดค่าใช้จ่าย

-นอกเขตกรุงเทพ กม.ละ 5 บาท

2.หากทางลูกค้าต้องการให้ทางอาควาเป็นคนมาเก็บตัวอย่างเอง

-ค่านักวิทย์เก็บตัวอย่าง 500 บาท/ครั้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง)