ระบบบำบัดน้ำเสีย-โรงงาน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment Plant)

การกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกิจวัตรประจำวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ ให้หมดไป หรือมีปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารที่พักอาศัยต่างๆ และพื้นที่เกษตรกรรม จะมีปริมาณสารเคมีหรือสารละลายเข้มข้นผสมอยู่ในปริมาณ ที่แตกต่างกัน

ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน (Wastewater Treatment Plant) ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณสมบัติ เพียงพอที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
กรรมวิธีการบำบัดน้ำเสียที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้า สามารถแยกได้เป็น 3 ประเภทตามความแตกต่างของระดับความเสียของน้ำ (ลักษณะน้ำเสีย) ดังนี้

1. การบำบัดทางกายภาพ เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียพื้นฐานที่ใช้ในการบำบัดขั้นต้นสำหรับน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ กระบวนการดักขยะขนาดใหญ่ กระบวนการกำจัดไขมัน และน้ำมัน กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารเคมี และกระบวนการกำจัดสารพิษจำพวกโลหะหนัก

2. การบำบัดทางชีวภาพ เป็นกรรมวิธีบำบัดน้ำเสียซึ่งใช้หลักการทางชีวภาพ โดยบริษัทจะออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดสำหรับทำการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน้ำเสีย ซึ่งกรรมวิธีนี้เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนหรือเทศบาลทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม

3. การกำจัดตะกอน เป็นกรรมวิธีบำบัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียทั้งจากกระบวนการบำบัดทางกายภาพ และกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ โดยใช้วิธีการรีดน้ำออกจากกากตะกอนเพื่อทำให้ตะกอนแห้งและลดปริมาตรของ กากตะกอน ทำให้สะดวกต่อการขนส่งไปกำจัด เครื่องจักรที่ใช้ในการรีดน้ำออกจากตะกอน ได้แก่ เครื่องอัดตะกอน เครื่องรีดตะกอน หรือเครื่องเหวี่ยงตะกอน เป็นต้น ซึ่งกรรมวิธีนี้จะถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการกำจัดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งจากชุมชน เทศบาล และโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสีย : Wastewater Treatment Plant

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

Wastewater treatment tank

สินค้าถังสำเร็จรูป AQUA ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนี่ยม
อพาร์ทเมนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ เช่น
หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

Package Wastewater treatment tank by AQUA is very easy for
maintenance and economy, which are approve by many apartment,
condominium, factory and many building project for government,
school and hospital.

• อาคารพักอาศัย,โรงพยาบาล,โรงแรม,หน่วยงานราชการ
(Wastewater treatment tank for hight building)

(Wastewater treatment tank for residential)

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ถังดักไขมัน
ใต้ซิงค์ล้างจาน
(Grease Trap Tank)

ถังน้ำใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังบำบัดน้ำเสียห้องน้ำ
(Septic Tank)

ถังเก็บน้ำ
(Water Tank)

ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย
(Wastewater treatment tank)

NBF-Series

Image is not available

• สำหรับบ้านพักอาศัย และโครงการบ้านจัดสรร

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังบำบัดน้ำเสียใต้ดิน
(Underground Water Storage Tank)

ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า
(Aboveground Water Storage Tank)

ถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดใหญ่
(Underground Water Storage Tank)

Image is not available

• โรงงานอุตสาหกรรม
(Wastewater treatment tank for factory)

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

AC-Series

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
(Wastewater From Production Process)

NBF-Series

น้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม
(Wastewater From Toilet)

AKZ-Series

ระบบบำบัดน้ำเสียไขมัน
(Arokit Enzyme Tank)