VDO Clip


form

เลือกที่เหมาะกับคุณ

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

webmail 

                   LINE AQUA

 

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือน

การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย AQUA

wts_in_1 ขั้นตอนที่ 1
ขุด หลุมและทำฐานรากในกรณีดินอ่อนเหลวมีน้ำใต้ดินสูงให้ทำการตอกเสาเข็มตามที่ กำหนดในแบบ

 

 

 

 

wts_in_2

 

 ขั้นตอนที่ 2
เมื่อขุดดินและตอกเสาเข็มได้ตามแบบที่ต้องการแล้วปรับก้นบ่อให้เรียบ แล้วจึงค่อยวางแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขนาดแสดงตามตาราง)

 

 

wts_in_3 

 ขั้นตอนที่ 3
วางถังลงบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเติมน้ำให้เต็ม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ถังลอย พร้อมทั้งต่อท่อเข้า-ออก ด้วยข้อต่ออ่อนติดไปกับตัวถัง (AQUA SUPER FLEX-IN) สำหรับท่อ 100 มม. และ 150 มม.

 

wts_in_4

 

 

 ขั้นตอนที่ 4
กลบด้วยดินหรือทรายเป็น ชั้นๆละประมาณ 30 ซม.แล้วทำการอัดให้แน่น

 

 

wts_in_5

 

ขั้นตอนที่ 5
เทแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นการรัดปากถัง โดยฝังวงแหวนรองรับฝาถังไว้กับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งนี้จะต้องต่อท่อระบายอากาศขึ้นเหนือแนวแผ่นพื้นก่อนเทคอนกรีตรัดปากถัง หลังจากที่เทคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ต่อท่อระบายอากาศไปยังช่องท่อ โดยจะต้องสามารถระบายอากาศที่เกิดขึ้นภายในถังได้อย่างสะดวกและไม่ย้อนกลับ เข้าไปในอาคารที่ทำการติดตั้ง