Screw Press

เครื่องอัดตะกอนแบบสกูร

ลักษณะการใช้งาน      
ระบบกำจัดตะกอนในน้ำเสียจากโรงงานอตุสหกรรมต่าง ๆ เช่น
– โรงงานทำกระดาษ
– โรงงานผลิตเครื่องหนัง
– โรงงานทำเส้นใยผ้า
– โรงงานผลิตอาหารต่าง ๆ

รายละเอียด

ระบบกำจัดตะกอนในน้ำเสียจากโรงปศุสัตว์
ใช้แยกน้ำออกจากตะกอนในส่วนของการกำจัดขยะ, การเพาะปลูก
ใช้แยกน้ำออกจากตะกอนในส่วนของกระบวนการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม