Company History

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทของประเทศไทย คือ บริษัท อีโคเน็ต คอร์ปอเรชั่น จํากัด และ กลุ่มบริษัท นิชิฮาร่า จากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1996 จนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปี

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่นน จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านการจัดการน้ำ น้ำเสีย และการใช้ของเสียให้เกิดประโยชน์โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และอาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนการบําบัดน้ำเสียสาธารณะขนาดใหญ่ ในระดับเทศบาลจนถึงระดับกรุงเทพมหานคร การนําน้ำเสียและของเสียอินทรีย์จาก โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตผลทางการเกษตร เช่น น้ำตาล แป้งมันสําปะหลัง ปาล์ม ยาง เป็นต้น มาผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตน้ำหมุนเวียน (Recycle water)

2525 : เริ่มต้นจัดตั้งขึ้นด้วยกลุ่มของวิศวกรมืออาชีพและประสบการณ์สูง และจดทะเบียนก่อสร้าง บริษัท “พีระมิดก่อสร้าง จำกัด "

2529 : ขยายธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและจัดตั้ง บริษัท วิศวกรรมชื่อ “บริษัท อาควาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด " โดยมีธุรกิจหลักคือออกแบบ ให้คำปรึกษา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาคารสูง

2534 : หลังจากที่ได้รับประสบการณ์ ในการออกแบบและดำเนินการบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานขนาดใหญ่แล้ว เราจึงได้ขยายระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยการพัฒนาระบบภายใต้แบรนด์ “AQUA" และจัดตั้งบริษัท ใหม่ “บริษัท อควาซิสเต็มส์ จำกัด" ขยายธุรกิจใหม่เพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาน้ำและน้ำเสีย

2540 : บริษัท ร่วมทุนกับ Nishihara Group ประเทศญี่ปุ่นและจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนชื่อ “AQUA NISHIHARA CORPORATION LIMITED" ซึ่งทำธุรกิจเพื่อช่วยในการหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาในการบำบัดน้ำ และน้ำเสียด้วยวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด

2544 : ดำเนินกิจการไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ลาว กัมพูชา พม่า สิงคโปร์ ซูดาน อินโดนีเซีย เวียดนามเป็นต้น

ข้อมูลบริษัท
ก่อตั้ง : ปี 2539
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000.- บาท
บุคคลากร : 287 คน

สำนักงานใหญ่
40/9 ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โรงงาน
115 หมู่ 4 นิคมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

       

Company History

AQUA NISHIHARA CORPORATION LIMITED is a joint venture between a Thai company" Econet Corporation Limited " and “Nishihara Corporation “of Japan more than 30 years since 1996 to present .

AQUA NISHIHARA CORPORATION CO., LTD. Is in charge of  water -wastewater management and waste utilization management .Our scope of service  are included to Housing Estate, Small, medium and large buildings, factory, Industrial Estate and public sewage treatment. plant. We have capability to serve for all scale of treatment from  house to the municipal level .And design waste utilzation from organic waste such as waste water from  Food processing , Agricultural products (sugar, tapioca starch, rubber palm, etc.,) to  produce biogas and recycle water.

1982 : Starting with a group of professional and highly experience engineer eshtablished and registered the construction company “ Pyramid Construction Co., Ltd.”

1986 : Expanded into environmental business and established engineering company name “Aqua Engineering Co.,Ltd.” The main business was designing, consult, construct& installation and operate for water& Wastewater treatment plant for factory, municipality ,high rise building.

1991 : After we gained more experience of designing and operating the Wastewater treatment for large scale plant,then we expanded into the small and medium scale of Wastewater treatment system by developing the “AQUA “package systems and established new company “Aqua Systems Co.,Ltd” . Expand new business to supply Equipment and Instrument for water and wastewater solution

1997 : Joint venture with Nishihara Group of Japan and established the joint venture company name“AQUA NISHIHARA CORPORATION LIMITED” doing the business off professional assist in finding the best solutions to problems of treating water and Wastewater with the most feasible scheme.

2001 : Expended business to international market such as India, Bangladesh, Laos, Cambodia, Myanmar, Singapore, Sudan,Indonesia,Vietnam etc.

Company Infomations
Established : ปี 1996
Capital : 100,000,000.- Bath
Employees : 287  คน

Head Office
40/9 Thetsaban Nimit Tai Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok  10900

Factory
115 Moo 4 Saharatnakorn Industrial Estate, Tambon Bangprakru, Ampur Nakorn-Laung Ayuttaya Province 13260

Vision

เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่วางใจได้ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ใช้น้ำเสียและของเสียให้เกิดประโยชน์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Vision

Leading company for Wastewater treatment in Thailand. Reuse and Recycle Wastewater to get more benefits and reduce an environmental impact.

Mission

1. พัฒนาเทคโนโลยีด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐ
และพันธมิตรต่างประเทศให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. พัฒนา รักษาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยเน้นหลักวิศวกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

3. สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทพัฒนาเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างบรรยากาศ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการของเรา

Mission

1. Develop technology through networking with educational institutions,State Research Institutes and international partners to get the appropriated  technology.

2. Develop products and services quality base on responsive engineering and professional  to serve  customer needs.

3. Encourage company staff to continually develop themselves by creating an atmosphere of learning organization.

4. Built up the satifaction for the shareholders, business partners, employees without  negative affect to the society and environment.

 

Our Scope of Supplies and Services

1. Consulting, design, installation of water supply system. Wastewater Treatment Plant. Water circulation system. Waste disposal systems, biogas systems integrated (Turnkey Project). 

2. Manufacturer and distributor of Wastewater treatment, finished water supply system Storage tank water both house and industry level under quality brand name " AQUA “

3. Manufacturing, import and distribution of equipment associated with the water management system, Biogas system and saving energy.

2525

กลุ่มวิศวกรร่วมกันก่อตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ
"ปิรามิด คอนสตรัคชั่น" ดำเนินธุรกิจ ออกแบบก่อสร้างบ้านพักอาคารโรงงาน และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

Image is not available

2531

เริ่มก้าวเข้าสู่งานด้านสุขาภิบาล สั่งสมประสบการณ์
ทั้งทางธุรกิจและวิชาการในสายงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงจัดตั้งบริษัท "ปิรามิด อาควา ซีสเต็มส์" ขึ้นเพื่อดำเนินงานในสายงานสุขาภิบาล ออกแบบและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และได้สร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย

Image is not available

2534

จัดตั้งเป็นบริษัท "อาควา ซีสเต็มส์" และ "อาควาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด" วัตถุประสงค์ที่จะทำงานออกแบบ ก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีทีมงานวิศวกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Image is not available

2537

ก่อตั้งบริษัทอีโคเน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับตัวแทนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จากต่างประเทศ

Image is not available

2539

บริษัท อาควา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท นิชิฮาร่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานระบบบำบัดน้ำเสียมากว่า 100 ปี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
อาควา นิชิฮาร่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Image is not available

2541

กลุ่มบริษัทอาควาทั้งหมด ได้ร่วมทุนจดทะเบียนเพิ่มกับบริษัท นิชิฮาร่า จำกัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อาควานิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จนถึงปัจจุบัน

Image is not available
1
2
3
4
5
6